• Chairman

 • Dr. Edward Chan, German Pool (Hong Kong) Limited
  [introduction]

 • Executive Deputy Chairman

 • Crimson Chan, Aoyagi (H.K.) Ltd

 • Deputy Chairmen

 • Pan Yue-Hong, Shenzhen Anpan Technology Co Ltd

 • Deputy Chairmen

 • Ricky Yeung, Sharpwell Technology Ltd

 • Deputy Chairmen

 • Jia Yu-Qiu, Foshan Nanhai Nuanfeng FIR Heating Element Factory